PROJECT


Project Description
All around Europe till 2020 students are aimed at getting better results in international Evaluations. Teaching staff in the 21st century needs a radically broader and more sophisticated set of competences than before to help students reach higher results. A considerable proportion of teachers feel that they require more professional development than they receive. Developing the competences of teaching staff and school leaders, including those who have been in the profession for a long time, is a continuing and increasingly urgent priority in all Member States.
The continuing professional development of teaching staff cannot be seen in isolation from the development of the school as a whole. Thus, the BEBL project aims at contributing to improving the efficiency of schools by helping educational leaders maximize the impact of their work.
Seeking to address these objectives two main intellectual outputs will be developed:
1. Competence Development Guide for Better Teaching – The aim of preparing this guide is to create a new approach to teaching practice evaluation and to promote school leaders’ and teachers’ development of skills and competences when dealing with diverse school realities.
2. E-Learning Platform for 5 Digital Competences – With the help of the e-learning platform it is aimed at enhancing digital integration in learning, teaching activities and strengthening the profile of the teaching professions enabling them to acquire other key competences (e.g. language, mathematics, learning to learn, cultural awareness).
These outputs will be created, evaluated and tested in cooperation of all project.

 Project Newsletters

Newsletter 1         Newsletter 2         Newsletter 3         Newsletter 4 


Proje Tanımı
Avrupa genelinde 2020’ye kadar öğrencilerin uluslararası değerlendirmelerde daha iyi sonuçlar alması hedeflenmektedir. 21. Yüzyıl Eğitim personeli, öğrencilere daha yüksek sonuçlara ulaşabilmelerine yardım etmek için tamamen öncekinden daha geniş ve daha sofistike yeterliliklere ihtiyaç duymaktadır. Öğretmenlerin kayda değer bir kısmı, aldıklarından daha fazla profesyonel ilerlemeye ihtiyaç duyduklarını hissediyor. Uzun bir süredir meslekte olanları da içeren öğretim personelinin ve okul liderlerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi Üye Ülkeler arasında  süregelen ve  gittikçe ivediliği artan bir önceliktir. 
Eğitim personelinin sürekli gelişimi okulun bir bütün olarak gelişiminden ayrı görülemez. Bu bağlamda, BEBL projesi eğitimci liderlerin çalışmalarının etkisini en üst seviyeye çıkartmasına yardım ederek okulların verimliliklerini artırmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Bu hedeflere ulaşabilmek için proje kapsamında iki ana fikri çıktı geliştirilecektir :
1. Daha İyi Öğretim için Yeterlilik Gelişim Rehberi: Bu rehberin oluşturulmasındaki amaç uygulama değerlendirmesini öğretmek için yeni bir yaklaşım oluşturmak ve okul öğretmenleri ve liderlerinin çeşitli okul gerçeklikleri ile ilgilenmedeki  yeterlilikleri ve kabiliyetlerinin gelişimini desteklemektir.
2. 5 Dijital Yeterlilik İçin Elektronik Öğrenme Platformu: E-Öğrenme Platformu sayesinde öğrenme, öğretme faaliyetlerinde dijital  birliği güçlendirmek, diğer anahtar becerileri (yabancı dil, matematik, öğrenmeyi öğrenme, kültürel farkındalık) edinmelerine imkan sağlamak suretiyle öğretmenlik mesleğinin profili güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu ürünler proje ortaklarının tümü ile iş birliği halinde oluşturulacak, değerlendirilecek ve test edilecektir.Projekto Aprašymas
Strategijoje „Europa 2020“ numatoma pagerinti švietimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą. XXI amžiaus mokytojui būtina įgyti naujų ir tobulinti turimas kompetencijas, kad mokiniai pasiektų kuo aukštesnių mokymosi rezultatų. Dauguma mokytojų jaučia nuolatinį poreikį tobulėti, gilinti profesines žinias ir įgūdžius. Visose ES šalyse mokytojų ir mokyklų vadovų, ypač tų, kurie šioje srityje dirba ilgai, kompetencijų tobulinimas yra svarbiausias prioritetas.
Nuolatinis mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas turi būti glaudžiai siejamas su mokyklos veiklos tobulinimu. Projektu „Geresnis švietimas – geresnis mokymasis“  („Better Educating – Better Learning“ BEBL) siekiama prisidėti prie bendrojo ugdymo kokybės ir mokymo(si) rezultatų gerinimo, stiprinant mokytojų ir mokyklų vadovų profesines kompetencijas.

Siekiant šio tikslo, bus sukurti du intelektiniai produktai:

1.  Kompetencijų tobulinimo vadovas geresniam mokymui. Jo tikslas – sukurti IKT įrankius mokytojų ir mokyklų vadovų veiklos vertinimui ir įsivertinimui siekiant tobulinti jų kompetencijas.   

2. E-mokymosi platforma penkioms skaitmeninėms kompetencijoms. Šios platformos pagalba bus siekiama didinti IKT naudojimo galimybes ugdymo procese. IKT kompetencijos tobulinimas suteiks platesnes galimybes mokytojams ir mokyklų vadovams plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Šie intelektiniai produktai bus sukurti, įvertinti ir išbandyti bendradarbiaujant visiems projekto partneriams.


Last modified: Tuesday, 10 October 2017, 11:37 AM